Alumni
Dongming Wei (魏冬铭)
博士研究生

正在北卡罗来纳大学教堂山分校(美国)访问交流


Bin Xiao (肖彬)
博士研究生


Kai Xuan (宣锴)
博士研究生


Yu Guo (郭宇)
博士研究生

正在悉尼大学(澳大利亚)访问交流


Jingyang Niu (牛京阳)
博士研究生

Xi Ouyang (欧阳熹)
博士研究生

Heng Lin (林恒)
硕士研究生


Xiaping Du (杜霞萍)
硕士研究生


Yuanfang Qiao (乔垣方)
硕士研究生Wenjun Shen (沈文君)
硕士研究生


Haoyi Tao(陶豪毅)
硕士研究生


Zhuochen Wang (王卓琛)
硕士研究生


Xin Zhang (张鑫)
硕士研究生Xuhua Ren (任旭华)
博士研究生Yining Jiao (焦伊宁)
硕士研究生


Jiayu Huo (霍加宇)
硕士研究生

Ming Zhou (周明)
硕士研究生

Shuo Chen (陈硕)
硕士研究生


Luyan Liu (柳露艳)
腾讯


Lei Xiang (项磊)


Yakun Yu (余亚琨)


Chang Liu (刘畅)
商汤


Oihane Mayo Ijurra
硕士研究生Mar Hernandez
硕士研究生Jing Feng (冯经)


Qin Liu (刘钦)
上海联影医疗科技有限公司


Haixu Ying (应海旭)
美国哥伦比亚大学


Jinpeng Zhang (张金鹏)
Cisco Co., Ltd.


Si Wang (王思)


Sen Chen (陈森)
华为


Pan Lin (林潘)


Chang Hu (胡畅)
美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校