Journal:

 1. Jun Wang, Lichi Zhang, Qian Wang, Lei Chen, Jun Shi, Xiaobo Chen, Zuoyong Li, and Dinggang Shen, "Multi-Class ASD Classification Based on Functional Connectivity and Functional Correlation Tensor via Multi-Source Domain Adaptation and Multi-View Sparse Representation." IEEE Transactions on Medical Imaging (2020), in press.

 2. Jun Wang, Xiaorong Chen, Hongbing Lu, Lichi Zhang, Jianfeng Pan, Yong Bao, Jiner Su, and Dahong Qian, "Feature-shared adaptive-boost deep learning for invasiveness classification of pulmonary subsolid nodules in CT images." Medical Physics 47, no. 4 (2020): 1738-1749.

 3. Dongming Wei, Lichi Zhang, Zhengwang Wu, Xiaohuan Cao, Gang Li, Dinggang Shen, and Qian Wang, "Deep morphological simplification network (MS-Net) for guided registration of brain magnetic resonance images." Pattern Recognition 100 (2020): 107171.

 4. Anyi Zhang, Lichi Zhang, Mengxing Wang, Yiwen Zhang, Fan Jiang, Xingming Jin, Xiaoxia Du, and Jun Ma, "Functional connectivity of thalamus in children with primary nocturnal enuresis: results from a resting-state fMRI study." Brain Imaging and Behavior (2020): 1-9.

 5. Tahsin Kurc, Spyridon Bakas, Xuhua Ren, Aditya Bagari, Alexandre Momeni, Yue Huang, Lichi Zhang et al, "Segmentation and Classification in Digital Pathology for Glioma Research: Challenges and Deep Learning Approaches." Frontiers in Neuroscience 14 (2020), in press.

 6. Shuang Wu, Yining Jiao, Yafang Zhang, Xuhua Ren, Ping Li, Qi Yu, Qing Zhang, Qian Wang, and Shen Fu, "Imaging-Based Individualized Response Prediction Of Carbon Ion Radiotherapy For Prostate Cancer Patients." Cancer management and research 11 (2019): 9121.

 7. Longwei Fang, Lichi Zhang, Dong Nie, Xiaohuan Cao, Islem Rekik, Seong-Whan Lee, Huiguang He, and Dinggang Shen, "Automatic brain labeling via multi-atlas guided fully convolutional networks." Medical image analysis 51 (2019): 157-168.

 8. Hongxin Li, Min Yu, Aibin Zheng, Qinfen Zhang, Guowei Hua, Wenjuan Tu, and Lichi Zhang*, "Resting-state network complexity and magnitude changes in neonates with severe hypoxic ischemic encephalopathy." Neural regeneration research 14, no. 4 (2019): 642.

 9. Xu Chen, Yiqun Hu, Zhihong Zhang, Beizhan Wang, Lichi Zhang, Fei Shi, Xinjian Chen, and Xiaoyi Jiang, "A graph-based approach to automated EUS image layer segmentation and abnormal region detection." Neurocomputing 336 (2019): 79-91.

 10. Jianjia Wang, Jiayu Huo, and Lichi Zhang*, "Thermodynamic Edge Entropy in Alzheimer's Disease." Pattern Recognition Letters 125 (2019): 570-575.

 11. Hongjun Song#, Yining Jiao#, Weijun Wei, Xuhua Ren, Chentian Shen, Zhongling Qiu, Qingcheng Yang, Qian Wang*, and Quan-Yong Luo*, "Can pretreatment 18F-FDG PET tumor texture features predict the outcomes of osteosarcoma treated by neoadjuvant chemotherapy?" European radiology 29, no. 7 (2019): 3945-3954.

 12. Yeqin Shao, Jaeil Kim, Yaozong Gao, Qian Wang*, Weili Lin, and Dinggang Shen*, "Hippocampal segmentation from longitudinal infant brain MR images via classification-guided boundary regression." IEEE Access 7 (2019): 33728-33740.

 13. Zhenghan Fang, Yong Chen, Mingxia Liu, Lei Xiang, Qian Zhang, Qian Wang, Weili Lin, and Dinggang Shen, "Deep learning for fast and spatially-constrained tissue quantification from highly-accelerated data in magnetic resonance fingerprinting." IEEE Transactions on Medical Imaging 38, no. 10 (2019): 2364-2374.

 14. Lei Xiang, Yong Chen, Weitang Chang, Yiqiang Zhan, Weili Lin, Qian Wang*, and Dinggang Shen*, "Deep learning based multi-modal fusion for fast MR reconstruction." IEEE Transactions on Biomedical Engineering 66, no. 7 (2018): 2105-2114.

 15. Dong Nie, Junfeng Lu, Han Zhang, Ehsan Adeli, Jun Wang, Zhengda Yu, Luyan Liu, Qian Wang*, Jinsong Wu*, and Dinggang Shen*, "Multi-channel 3D deep feature learning for survival time prediction of brain tumor patients using multi-modal neuroimages." Scientific Reports 9, no. 1 (2019): 1103.

 16. Xuhua Ren, Tingting Li, Xiujun Yang*, Shuai Wang, Sahar Ahmad, Lei Xiang, Shaun Richard Stone, Lihong Li, Yiqiang Zhan, Dinggang Shen*, and Qian Wang*, "Regression convolutional neural network for automated pediatric bone age assessment from hand radiograph." IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 23, no. 5 (2018): 2030-2038.

 17. Yujia Zhou, Han Zhang, Lichi Zhang, Xiaohuan Cao, Ru Yang, Qianjin Feng, Pew‐Thian Yap, and Dinggang Shen, "Functional MRI registration with tissue‐specific patch‐based functional correlation tensors." Human brain mapping 39, no. 6 (2018): 2303-2316.

 18. Luyan Liu#, Han Zhang#, Jinsong Wu, Zhengda Yu, Xiaobo Chen, Islem Rekik, Qian Wang*, Junfeng Lu*, and Dinggang Shen*, "Overall survival time prediction for high-grade glioma patients based on large-scale brain functional networks." Brain Imaging and Behavior  (2018): 1-19.

 19. Jun Wang, Qian Wang*, Han Zhang, Jiawei Chen, Shitong Wang, and Dinggang Shen*, "Sparse multiview task-centralized ensemble learning for ASD diagnosis based on age- and sex-related functional connectivity patterns." IEEE Transactions on Cybernetics 99 (2018): 1-14.

 20. Xiaohuan Cao, Jianhua Yang, Jun Zhang, Qian Wang*, Pew-Thian Yap, and Dinggang Shen*, "Deformable image registration using cue-aware deep regression network." IEEE Transactions on Biomedical Engineering 65, no. 9 (2018): 1900-1911.

 21. Lei Xiang, Qian Wang*, Dong Nie, Lichi Zhang, Xiyao Jin, Yu Qiao, and Dinggang Shen*, "Deep embedding convolutional neural network for synthesizing CT image from T1-weighted MR image." Medical image analysis 47 (2018): 31-44. [arXiv:1709.02073]

 22. Luyan Liu, Qian Wang*, Ehsan Adeli, Lichi Zhang, Han Zhang, and Dinggang Shen*, "Exploring diagnosis and imaging biomarkers of Parkinson's disease via iterative canonical correlation analysis based feature selection." Computerized Medical Imaging and Graphics 67 (2018): 21-29.

 23. Xiaohuan Cao, Jianhua Yang, Yaozong Gao, Qian Wang*, and Dinggang Shen*, "Region-adaptive deformable registration of CT/MRI pelvic images via learning-based image synthesis." IEEE Transactions on Image Processing 27, no. 7 (2018): 3500-3512.

 24. Dong Nie, Roger Trullo, Jun Lian, Li Wang, Caroline Petitjean, Su Ruan, Qian Wang*, and Dinggang Shen*, "Medical image synthesis with deep convolutional adversarial networks." IEEE Transactions on Biomedical Engineering 65, no. 12 (2018): 2720-2730.

 25. Lei Chen#, Han Zhang#, Junfeng Lu#, Kimhan Thung, Abudumijiti Aibaidula, Luyan Liu, Songcan Chen, Lei Jin, Jinsong Wu, Qian Wang, Liangfu Zhou, and Dinggang Shen, "Multi-label nonlinear matrix completion with transductive multi-task feature selection for joint MGMT and IDH1 status prediction of patient with high-grade gliomas." IEEE Transactions on Medical Imaging 37, no. 8 (2018): 1775-1787.(#Equally contributing to this work)

 26. Chenglei Liu#, Chang Liu#, Liping Si, Hao Shen, Qian Wang, and Weiwu Yao, "Relationship between subchondral bone microstructure and articular cartilage in the osteoarthritic knee using 3T MRI." Journal of Magnetic Resonance Imaging 48, no. 3 (2018): 669-679. (#Equally contributing to this work)
 27. Xuhua Ren, Lei Xiang, Dong Nie, Yeqin Shao, Huan Zhang, Dinggang Shen*, and Qian Wang*, "Interleaved 3D-CNNs for joint segmentation of small-volume structures in head and neck CT images." Medical Physics 45, no. 5 (2018): 2063-2075.
 28. Xuming Sun, Lin Huang, Ru Zhang, Wei Xu, Jingyi Huang, Deepanjali D. Gurav, Vadanasundari Vedarethinam, Ruoping Chen, Jiatao Lou, Qian Wang, Jingjing Wan, and Kun Qian, "Metabolic fingerprinting on a plasmonic gold chip for mass spectrometry based in vitro diagnostics." ACS Central Science 4, no. 2 (2018): 223-229.
 29. Chenglei Liu#, Chang Liu#, Xuhua Ren, Liping Si, Qian Wang, and Weiwu Yao, "Quantitative evaluation of subchondral bone microarchitecture in knee osteoarthritis using 3T MRI." BMC Musculoskeletal Disorders 18, no. 1 (2017): 496. (#Equally contributing to this work)
 30. Junfeng Xiong, Yeqin Shao, Jingchen Ma, Yacheng Ren, Qian Wang, and Jun Zhao, "Lung field segmentation using weighted sparse shape composition with robust initialization." Medical Physics 44, no. 11 (2017): 5916-5929.
 31. Yingkun Hou, Sang Hyun Park, Qian Wang, Jun Zhang, Xiaopeng Zong, Weili Lin, and Dinggang Shen, "Enhancement of perivascular spaces in 7T MR image using Haar transform of non-local cubes and block-matching filtering." Scientific Reports 7, no. 1 (2017): 8569.
 32. Lichi Zhang, Han Zhan, Xiaobo Chen, Qian Wang*, Pew-Thian Yap, and Dinggang Shen*, "Learning-based structurally-guided construction of resting-state functional correlation tensors." Magnetic Resonance Imaging 43 (2017): 110-121.
 33. Lei Xiang, Yu Qiao, Dong Nie, Le An, Qian Wang*, and Dinggang Shen*, "Deep auto-context convolutional neural networks for standard-dose PET image estimation from low-dose PET/MRI." Neurocomputing 267 (2017): 406-416.
 34. Lin-Yuan Zhang#, Pan Lin#, Jiaji Pan#, Yuanyuan Ma, Zhenyu Wei, Lu Jiang, Liping Wang, Yaying Song, Yongting Wang, Zhijun Zhang, Qian Wang*, and Guo-Yuan Yang*, "CLARITY for high-resolution imaging and quantification of vasculature in the whole mouse brain." Aging and Disease 9, no. 2 (2018): 262. (#Equally contributing to this work)
 35. Hong-xin Li, Xing Feng, Qian Wang, Xuan Dong, Min Yu, and Wen-juan Tu, "Diffusion tensor imaging assesses white matter injury in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy." Neural regeneration research 412, no. 4 (2017): 603.
 36. Jingchen Ma, Zien Zhou, Yacheng Ren, Junfeng Xiong, Ling Fu, Qian Wang, and Jun Zhao, "Computerized detection of lung nodules through radiomics." Medical physics 44, no. 8 (2017), 4148-4158.
 37. Jun Wang, Qian Wang*, Jialin Peng, Dong Nie, Feng Zhao, Minjeong Kim, Han Zhang, Chong-Yaw Wee, Shitong Wang, and Dinggang Shen*, "Multi-task diagnosis for autism spectrum disorders using multi-modality features: a multi-center study." Human brain mapping 38, no. 6 (2017), 3081-3097.
 38. Qian Wang, and Dinggang Shen, "Computational medicine: A cybernetic eye for rare disease." Nature Biomedical Engineering 1 (2017): 0032.
 39. Jinpeng Zhang#, Lichi Zhang#, Lei Xiang, Yeqin Shao, Guorong Wu, Xiaodong Zhou, Dinggang Shen*, and Qian Wang*, "Brain atlas fusion from high-thickness diagnostic magnetic resonance images by learning-based super-resolution." Pattern Recognition 63 (2017): 531-541. (#Equally contributing to this work)
 40. Lichi Zhang, Qian Wang*, Yaozong Gao, Hongxin Li, Guorong Wu, and Dinggang Shen*, "Concatenated spatially-localized random forests for hippocampus labeling in adult and infant MR brain images." Neurocomputing 229 (2017): 3-12.
 41. Liyan Lu, Si Wang, Qian Wang, Yuhui Shao, Xiaoer Wei, Yuehua Li, and Wenbin Li, "Diffusion kurtosis as an in vivo imaging marker of early radiation-induced changes in radiation-induced temporal lobe necrosis in nasopharyngeal carcinoma patients." Clinical Neuroradiology (2017): 1-8.
 42. Lichi Zhang, Qian Wang*, Yaozong Gao, Guorong Wu, and Dinggang Shen*, "Automatic labeling of MR brain images by hierarchical learning of atlas forests." Medical physics 43, no. 3 (2016): 1175-1186.

 43. Sufang Peng, Shunying Yu, Qian Wang, Qing Kang, Yanxia Zhang, Ran Zhang, Wenhui Jiang, Yiping Qian, Haiyin Zhang, Mingdao Zhang, Zeping Xiao, and Jue Chen, "Dopamine receptor D2 and catechol-O-methyltransferase gene polymorphisms associated with anorexia nervosa in Chinese Han population: DRD2 and COMT gene polymorphisms were associated with AN." Neuroscience letters 616 (2016): 147-151.
 44. Guorong Wu, Xuewei Peng, Shuihui Ying, Qian Wang, Pew-Thian Yap, Dan Shen, and Dinggang Shen, "eHUGS: Enhanced hierarchical unbiased graph shrinkage for efficient groupwise registration." PloS one 11, no. 1 (2016): e0146870.
 45. Guorong Wu, Minjeong Kim, Qian Wang, Brent C. Munsell, and Dinggang Shen, "Scalable high performance image registration framework by unsupervised deep feature representations learning." IEEE Transactions on Biomedical Engineering 63, no. 7 (2016): 1505-1516.
 46. Hao Hu, Yan Zhou, Qian Wang, Shanshan Su, Yongming Qiu, Jianwei Ge, Zhen Wang, and Zeping Xiao, "Association of abnormal white matter integrity in the acute phase of motor vehicle accidents with post traumatic stress disorder." Journal of affective disorders 190 (2016), 714-722.
 47. Yeqin Shao, Yaozong Gao, Qian Wang, Xin Yang, and Dinggang Shen, "Locally-constrained boundary regression for segmentation of prostate and rectum in the planning CT images." Medical image analysis 26, no. 1 (2015): 345-356.
 48. Qian Wang, Le Lu, Dijia Wu, Noha El-Zehiry, Yefeng Zheng, Dinggang Shen, and Kevin S. Zhou. "Automatic segmentation of spinal canals in CT images via iterative topology refinement." IEEE Transactions on Medical Imaging 34, no. 8 (2015): 1694-1704.
 49. Yao Wu, Guorong Wu, Li Wang, Brent C. Munsell, Qian Wang, Weili Lin, Qianjin Feng, Wufan Chen, and Dinggang Shen. "Hierarchical and symmetric infant image registration by robust longitudinal-example-guided correspondence detection." Medical physics 42, no. 7 (2015): 4174-4189.
 50. Guorong Wu, Minjeong Kim, Gerard Sanroma, Qian Wang, Brent C. Munsell, Dinggang Shen, and Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. "Hierarchical multi-atlas label fusion with multi-scale feature representation and label-specific patch partition." NeuroImage 106 (2015): 34-46.
 51. Qian Wang, Minjeong Kim, Yonghong Shi, Guorong Wu, Dinggang Shen, and Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. "Predict brain MR image registration via sparse learning of appearance and transformation." Medical image analysis 20, no. 1 (2015): 61-75.
 52. Minjeong Kim, Guorong Wu, Qian Wang, Seong-Whan Lee, and Dinggang Shen. "Improved image registration by sparse patch-based deformation estimation." NeuroImage 105 (2015): 257-268.
 53. Rui Min, Guorong Wu, Jian Cheng, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Multi‐atlas based representations for Alzheimer's disease diagnosis." Human brain mapping 35, no. 10 (2014): 5052-5070.
 54. Guorong Wu, Qian Wang, Daoqiang Zhang, Feiping Nie, Heng Huang, and Dinggang Shen. "A generative probability model of joint label fusion for multi-atlas based brain segmentation." Medical image analysis 18, no. 6 (2014): 881-890.
 55. Qin Liu, Qian Wang, "Groupwise registration of brain magnetic resonance images: A review." Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) 19, no. 6 (2014): 755-762.
 56. Qian Wang, Pew‐Thian Yap, Guorong Wu, and Dinggang Shen. "Diffusion tensor image registration using hybrid connectivity and tensor features." Human brain mapping 35, no. 7 (2014): 3529-3546.
 57. Guorong Wu, Minjeong Kim, Qian Wang, and Dinggang Shen. "S‐HAMMER: Hierarchical attribute‐guided, symmetric diffeomorphic registration for MR brain images." Human brain mapping 35, no. 3 (2014): 1044-1060.
 58. Biao Jie, Daoqiang Zhang, Wei Gao, Qian Wang, Chong-Yaw Wee, and Dinggang Shen. "Integration of network topological and connectivity properties for neuroimaging classification." IEEE Transactions on Biomedical Engineering 61, no. 2 (2014): 576-589.
 59. Shihui Ying, Guorong Wu, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Hierarchical unbiased graph shrinkage (hugs): A novel groupwise registration for large data set." NeuroImage 84 (2014): 626-638.
 60. Guorong Wu, Qian Wang, Jun Lian, and Dinggang Shen. "Estimating the 4D respiratory lung motion by spatiotemporal registration and super-resolution image reconstruction." Medical physics 40, no. 3 (2013): 031710.
 61. Qian Wang, Pew‐Thian Yap, Guorong Wu, and Dinggang Shen. "Application of neuroanatomical features to tractography clustering." Human brain mapping 34, no. 9 (2013): 2089-2102.
 62. Hongjun Jia, Guorong Wu, Qian Wang, Yaping Wang, Minjeong Kim, and Dinggang Shen. "Directed graph based image registration." Computerized Medical Imaging and Graphics 36, no. 2 (2012): 139-151.
 63. Guorong Wu, Qian Wang, Hongjun Jia, and Dinggang Shen. "Feature‐based groupwise registration by hierarchical anatomical correspondence detection." Human brain mapping 33, no. 2 (2012): 253-271.
 64. Guorong Wu, Qian Wang, Dinggang Shen, and Alzheimer's Disease NeuroImaging Initiative. "Registration of longitudinal brain image sequences with implicit template and spatial–temporal heuristics." NeuroImage 59, no. 1 (2012): 404-421.
 65. Guorong Wu, Hongjun Jia, Qian Wang, and Dinggang Shen. "SharpMean: groupwise registration guided by sharp mean image and tree-based registration." NeuroImage 56, no. 4 (2011): 1968-1981.
 66. Hongjun Jia, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Intermediate templates guided groupwise registration of diffusion tensor images." NeuroImage 54, no. 2 (2011): 928-939.
 67. Hongjun Jia, Guorong Wu, Qian Wang, and Dinggang Shen. "ABSORB: Atlas building by self-organized registration and bundling." NeuroImage 51, no. 3 (2010): 1057-1070.
 68. Qian Wang, Liya Chen, Pew‐Thian Yap, Guorong Wu, and Dinggang Shen. "Groupwise registration based on hierarchical image clustering and atlas synthesis." Human brain mapping 31, no. 8 (2010): 1128-1140.
 69. Qian Wang, Guorong Wu, Pew-Thian Yap, and Dinggang Shen. "Attribute vector guided groupwise registration." NeuroImage 50, no. 4 (2010): 1485-1496.

Conference:

 1. Jiayu Huo, Liping Si, Xi Ouyang, Kai Xuan, Weiwu Yao, Zhong Xue, Lichi Zhang, and Qian Wang, "A Self-ensembling Framework for Semi-supervised Knee Osteoarthritis Localization and Classification with Dual-Consistency." In arXiv preprint arXiv: 2005.09212 (2020).
 2. Kai Xuan, Liping Si, Lichi Zhang, Zhong Xue, Yining Jiao, Weiwu Yao, Dinggang Shen, Dijia Wu, and Qian Wang, "Reduce slice spacing of MR images by super-resolution learned without ground-truth." In arXiv preprint arXiv: 2003.12627 (2020).
 3. Xuhua Ren, Jiayu Huo, Kai Xuan, Dongming Wei, Lichi Zhang, and Qian Wang, "Robust Brain Magnetic Resonance Image Segmentation for Hydrocephalus Patients: Hard and Soft Attention." In arXiv preprint arXiv: 2001.03857 (2020).
 4. Yining Jiao, Oihane Mayo Ijurra, Lichi Zhang, Dinggang Shen, and Qian Wang, "cuRadiomics: A GPU-Based Radiomics Feature Extraction Toolkit." In International Workshop on Radiomics and Radiogenomics in Neuro-oncology, pp. 44-52. Springer, Cham, 2019.
 5. Xuhua Ren, Lichi Zhang, Sahar Ahmad, Dong Nie, Fan Yang, Lei Xiang, Qian Wang, and Dinggang Shen, "Task Decomposition and Synchronization for Semantic Biomedical Image Segmentation." In arXiv preprint arXiv: 1905.08720 (2019).
 6. Xuhua Ren, Lichi Zhang, Dongming Wei, Dinggang Shen, and Qian Wang, "Brain MR Image Segmentation in Small Dataset with Adversarial Defense and Task Reorganization." In International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging, pp. 1-8. Springer, Cham, 2019.
 7. Bin Xiao, Xiaoqing Cheng, Qingfeng Li, Qian Wang, Lichi Zhang, Dongming Wei, Yiqiang Zhan et al, "Weakly Supervised Confidence Learning for Brain MR Image Dense Parcellation." In International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging, pp. 409-416. Springer, Cham, 2019.
 8. Dongming Wei, Sahar Ahmad, Jiayu Huo, Yunhao Ge, Wen Peng, Pew-Thian Yap, Zhong Xue, Dinggang Shen, Qian Wang, "Synthesis and Inpainting-based MR-CT Registration for Image-Guided Thermal Ablation of Liver Tumors." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), 2019.
 9. Yuyu Guo, Lei Bi, Ashnil Kumar, Yue Gao, Ruiyan Zhang, Jinman Kim, Qian Wang, Dagan Feng, "Deep Local-Global Refinement Network for Stent Analysis in IVOCT Images." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), 2019.
 10. Xi Ouyang, Zhong Xue, Yiqiang Zhan, Xiang S. Zhou, Qian Wang, Jie-Zhi Cheng, "Weakly Supervised Segmentation Framework with Uncertainty: A Study on Pneumothorax Segmentation in Chest X-ray." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), 2019.
 11. Kai Xuan, Dongming Wei, Yiqiang Zhan, Weiwu Yao, Dijia Wu, Qian Wang, "Reconstruction of Isotropic High-Resolution MR image from Multiple Anisotropic Scans Using Sparse Fidelity Loss and Adversarial Regularization." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), 2019.
 12. Zhengyu Tang, Yuyun Xu, Zhicheng Jiao, Junfeng Lu, Abudumijiti Aibaidula, Jinsong Wu, Qian Wang, Han Zhang, Dinggang Shen, "Pre-operative Overall Survival Time Prediction for Glioblastoma Patients Using Deep Learning on Both Imaging Phenotype and Genotype." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), 2019.
 13. Lichi Zhang, Han Zhang, Islem Rekik, Yaozong Gao, Qian Wang, Dinggang Shen, "Malignant Brain Tumor Classification Using the Random Forest Method." In Joint IAPR International Workshops on Statistical Techniques in Pattern Recognition (SPR) and Structural and Syntactic Pattern Recognition (SSPR). Springer, Cham, 2018.
 14. Lei Xiang, Yong Chen, Weitang Chang, Yiqiang Zhan, Weili Lin, Qian Wang, and Dinggang Shen, "Ultra-Fast T2-Weighted MR Reconstruction Using Complementary T1-Weighted Information." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI). Springer, Cham, 2018.
 15. Longwei Fang, Lichi Zhang, Dong Nie, Xiaohuan Cao, Khosro Bahrami, Huiguang He, Dinggang Shen, "Brain Image Labeling Using Multi-atlas Guided 3D Fully Convolutional Networks." In International Workshop on Patch-based Techniques in Medical Imaging (MICCAI). Springer, Cham, 2017.

 16. Yujia Zhou, Pew-Thian Yap, Han Zhang, Lichi Zhang, Qianjin Feng, Dinggang Shen, "Improving Functional MRI Registration Using Whole-Brain Functional Correlation Tensors." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI). Springer, Cham, 2017.

 17. Dong Nie#, Roger Trullo#, Jun Lian, Caroline Petitjean, Su Ruan, Qian Wang, and Dinggang Shen, "Medical Image Synthesis with Context-Aware Generative Adversarial Networks." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 417-425. Springer, Cham, 2017.
 18. Xiaohuan Cao, Jianhua Yang, Jun Zhang, Dong Nie, Minjeong Kim, Qian Wang, and Dinggang Shen, "Deformable Image Registration based on Similarity-Steered CNN Regression." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 300-308. Springer, Cham, 2017.
 19. Lei Chen, Han Zhang, Kim-Han Thung, Luyan Liu, Junfeng Lu, Jinsong Wu, Qian Wang, and Dinggang Shen, "Multi-label Inductive Matrix Completion for Joint MGMT and IDH1 Status Prediction for Glioma Patients." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 450-458. Springer, Cham, 2017.

 20. Lichi Zhang, Han Zhang, Xiaobo Chen, Qian Wang, Pew-Thian Yap, and Dinggang Shen, "Learning-Based Estimation of Functional Correlation Tensors in White Matter for Early Diagnosis of Mild Cognitive Impairment." In International Workshop on Patch-based Techniques in Medical Imaging, pp. 65-73. Springer, Cham, 2017.
 21. Jun Wang, Qian Wang, Shitong Wang, and Dinggang Shen, "Sparse Multi-view Task-centralized Learning for ASD Diagnosis." In International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging, pp. 159-167. Springer, Cham, 2017.
 22. Luyan Liu, Qian Wang, Ehsan Adeli, Lichi Zhang, Han Zhang, and Dinggang Shen, "Feature Selection Based on Iterative Canonical Correlation Analysis for Automatic Diagnosis of Parkinson's Disease." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 1-8. Springer International Publishing, 2016.
 23. Luyan Liu, Han Zhang, Islem Rekik, Qian Wang, and Dinggang Shen, "Outcome Prediction for Patient with High-grade Gliomas from Brain Functional and Structural Networks." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 26-34. Springer International Publishing, 2016. (Early acceptance & oral presentation)
 24. Si Wang, Hao Hu, Shanshan Su, Luyan Liu, Zhen Wang, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Combination of Grey Matter and White Matter Features for Early Prediction of Posttraumatic Stress Disorder." In International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, pp. 560-567. Springer International Publishing, 2016.
 25. Pei Dong, Yangrong Guo, Yue Gao, Peipeng Liang, Yonghong Shi, Qian Wang, Dinggang Shen, and Guorong Wu. "Multi-Atlas Based Segmentation of Brainstem Nuclei from MR Images by Deep Hyper-Graph Learning." In International Workshop on Patch-based Techniques in Medical Imaging, pp. 51-59. Springer International Publishing, 2016.
 26. Jinpeng Zhang, Qian Wang, Guorong Wu, and Dinggang Shen, "Cross-Manifold Guidance in Deformable Registration of Brain MR Images." In International Workshop on Medical Imaging and Augmented Reality, pp 415-424. Springer International Publishing, 2016.
 27. Jingchen Ma, Qian Wang, Yacheng Ren, Haibo Hu, and Jun Zhao. "Automatic lung nodule classification with radiomics approach." In SPIE Medical Imaging, pp. 978906-978906. International Society for Optics and Photonics, 2016.

 28. Qian Wang, Guorong Wu, and Dinggang Shen, "Dual-Layer l1-Graph Embedding for Semi-Supervised Image Labeling." In International Workshop on Patch-based Techniques in Medical Imaging, pp. 46-53. Springer International Publishing, 2015.
 29. Guorong Wu, Pei Zhang, Qian Wang, Xiaofeng Zhu, and Dinggang Shen, "Image Super-Resolution by Supervised Adaption of Patchwise Self-Similarity from High-Resolution Image." In International Workshop on Patch-based Techniques in Medical Imaging, pp. 10-18. Springer International Publishing, 2015.
 30. Lichi Zhang, Qian Wang, Yaozong Gao, Guorong Wu, and Dinggang Shen, "Automatic Hippocampus Labeling using the Hierarchy of Sub-Region Random Forests." In International Workshop on Patch-based Techniques in Medical Imaging, pp. 19-27. Springer International Publishing, 2015.
 31. Qin Liu, Qian Wang, Lichi Zhang, Yaozong Gao, and Dinggang Shen, "Multi-atlas Context Forests for Knee MR Image Segmentation." In International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging, pp. 186-193. Springer International Publishing, 2015.
 32. Qian Wang, Guorong Wu, Minjeong Kim, Lichi Zhang, and Dinggang Shen, "Interactive Registration and Segmentation for Multi-Atlas-Based Labeling of Brain MR Image." In CCF Chinese Conference on Computer Vision, pp. 240-248. Springer Berlin Heidelberg, 2015.
 33. Lichi Zhang, Qian Wang, Yaozong Gao, Guorong Wu, and Dinggang Shen. "Learning of Atlas Forest Hierarchy for Automatic Labeling of MR Brain Images." In International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging, pp. 323-330. Springer International Publishing, 2014.
 34. Qian Wang, Guorong Wu, Li Wang, Pengfei Shi, Weili Lin, and Dinggang Shen. "Sparsity-Learning-Based Longitudinal MR Image Registration for Early Brain Development." In International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging, pp. 1-8. Springer International Publishing, 2014.
 35. Qian Wang, Le Lu, Dijia Wu, Noha El-Zehiry, Dinggang Shen, and Shaohua Zhou, "Automatic Spinal Canal Segmentation Using Cascaded Random Walks", In Computational Methods and Clinical Applications for Spine Imaging, pp. 15-24. Springer International Publishing, 2013. (US Patent 9317926)
 36. Minjeong Kim, Guorong Wu, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Brain-Cloud: A Generalized and Flexible Registration Framework for Brain MR Images." In Augmented Reality Environments for Medical Imaging and Computer-Assisted Interventions, pp. 153-161. Springer Berlin Heidelberg, 2013.
 37. Guorong Wu, Minjeong Kim, Qian Wang, Yaozong Gao, Shu Liao, and Dinggang Shen. "Unsupervised deep feature learning for deformable registration of MR brain images." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 649-656. Springer Berlin Heidelberg, 2013.
 38. Guorong Wu, Qian Wang, Shu Liao, Daoqiang Zhang, Feiping Nie, and Dinggang Shen. "Minimizing joint risk of mislabeling for iterative patch-based label fusion." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 551-558. Springer Berlin Heidelberg, 2013.
 39. Qian Wang, Minjeong Kim, Guorong Wu, and Dinggang Shen. "Joint learning of appearance and transformation for predicting brain mr image registration." In International Conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI), pp. 499-510. Springer Berlin Heidelberg, 2013.
 40. Shihui Ying, Guorong Wu, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Groupwise registration via graph shrinkage on the image manifold." In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 2323-2330. IEEE, 2013.
 41. Guorong Wu, Minjeong Kim, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Hierarchical attribute-guided symmetric diffeomorphic registration for MR brain images." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 90-97. Springer Berlin Heidelberg, 2012.
 42. Guorong Wu, Qian Wang, Daoqiang Zhang, and Dinggang Shen. "Robust patch-based multi-atlas labeling by joint sparsity regularization." In Sparsity Techniques in Medical Imaging. 2012. (Best Paper Award)
 43. Qian Wang, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, and Dinggang Shen. "Diffusion tensor image registration with combined tract and tensor features." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 200-208. Springer Berlin Heidelberg, 2011. (Student Travel Award)
 44. Qian Wang, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, and Dinggang Shen. "Fiber modeling and clustering based on neuroanatomical features." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 17-24. Springer Berlin Heidelberg, 2011. (Student Travel Award)
 45. Guorong Wu, Qian Wang, Jun Lian, and Dinggang Shen. "Estimating the 4D respiratory lung motion by spatiotemporal registration and building super-resolution image." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 532-539. Springer Berlin Heidelberg, 2011.
 46. Hongjun Jia, Guorong Wu, Qian Wang, Yaping Wang, Minjeong Kim, and Dinggang Shen, "Directed Graph Based Image Registration," In International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging, pp. 175-183. Springer International Publishing, 2011.
 47. Hongjun Jia, Guorong Wu, Qian Wang, Minjeong Kim, and Dinggang Shen. "itree: Fast and accurate image registration based on the combinative and incremental tree." In 2011 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro (ISBI), pp. 1243-1246. IEEE, 2011.
 48. Guorong Wu, Qian Wang, Jun Lian, and Dinggang Shen. "Reconstruction of 4D-CT from a single free-breathing 3D-CT by spatial-temporal image registration." In International Conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI), pp. 686-698. Springer Berlin Heidelberg, 2011.
 49. Lin, Q., Z. Liang, H. Li, S. Jambawalikar, Q. Wang, B. Phillips, W. Waltzer, M. Zawin, D. Harrington, and X. He. "An image processing approach to compensate for the bladder wall motion and deformation in MR cystography." In Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC), 2011 IEEE, pp. 3061-3065. IEEE, 2011.
 50. Qian Wang, Pew-Thian Yap, Hongjun Jia, Guorong Wu, and Dinggang Shen. "Hierarchical fiber clustering based on multi-scale neuroanatomical features." In International Workshop on Medical Imaging and Augmented Reality, pp. 448-456. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
 51. Guorong Wu, Hongjun Jia, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Groupwise registration with sharp mean." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 570-577. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
 52. Guorong Wu, Qian Wang, Hongjun Jia, and Dinggang Shen. "Groupwise registration by hierarchical anatomical correspondence detection." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 684-691. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
 53. Guorong Wu, Qian Wang, Hongjun Jia, and Dinggang Shen. "Registration of longitudinal image sequences with implicit template and spatial-temporal heuristics." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 618-625. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
 54. Guorong Wu, Pew-Thian Yap, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Groupwise registration from exemplar to group mean: extending HAMMER to groupwise registration." In 2010 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro (ISBI), pp. 396-399. IEEE, 2010.
 55. Hongjun Jia, Guorong Wu, Qian Wang, and Dinggang Shen. "ABSORB: Atlas building by Self-Organized Registration and Bundling." In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 2785-2790. IEEE, 2010.
 56. Qian Wang, Pew-Thian Yap, Guorong Wu, and Dinggang Shen. "Attribute vector guided groupwise registration." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), pp. 656-663. Springer Berlin Heidelberg, 2009.
 57. Qian Wang, Liya Chen, and Dinggang Shen. "Group-wise registration of large image dataset by hierarchical clustering and alignment." In SPIE Medical Imaging, pp. 72590N-72590N. International Society for Optics and Photonics, 2009
 58. Qian Wang, Liya Chen, and Dinggang Shen. "Fast histogram equalization for medical image enhancement." In 2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, pp. 2217-2220. IEEE, 2008.

Miscellaneous:

 1. Lei Xiang, Weitang Chang, Yong Chen, Weili Lin, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Reconstruction in Deep Learning of Highly Under-sampled T2-weighted Image with T1-weighted Image." ISMRM-ESMRMB Joint Annual Meeting, 2018. (Abstract)
 2. Xiaohuan Cao, Jianhua Yang, Li Wang, Qian Wang, and Dinggang Shen. "Non-rigid Brain MRI Registration using Two-stage Deep Perceptive Networks." ISMRM-ESMRMB Joint Annual Meeting, 2018. (Abstract)
 3. Jun Wang, Qian Wang, Jialin Peng, Dong Nie, Feng Zhao, Chong-Yaw Wee, Shitong Wang, and Dinggang Shen. "A Novel Multi-Center Classification Method for ASD Diagnosis via Sparse Multi-Modality Multi-Task Learning." ISMRM 25th Annual Meeting, 2017. (Abstract)

 4. Lichi Zhang, Han Zhang, Qian Wang, Pew-Thian Yap, Xiaobo Chen, and Dinggang Shen. "Predicting Diffusion Tensors from Resting-State Functional MRI." ISMRM 25th Annual Meeting, 2017. (Abstract)

 5. Pei Dong, Yanrong Guo, Yue Gao, Peipeng Liang, Yonghong Shi, Qian Wang, Dinggang Shen, and Guorong Wu. "Segment Deep Gray Matter Nucleus from MR Images: An Automatic Computational Tool for Early Diagnosis of Parkinson's Disease." ISMRM 25th Annual Meeting, 2017. (Abstract)

 6. Kenji Suzuki, Luping Zhou, and Qian Wang. "Machine Learning in Medical Imaging." Pattern Recognition 63 (2017): 465-467.

 7. Li Wang, Ehsan Adeli, Qian Wang, Yinghuan Shi, and Heung-Il Suk, eds. Machine Learning in Medical Imaging - 7th International Workshop, MLMI 2016, Held in Conjunction with MICCAI 2016, Athens, Greek, October 17, 2016, Proceedings. Springer International Publishing, 2016.

 8. Haixu Ying. "Pattern Identification of Large-Scale Spectral Imaging Data." Technical Report, Shanghai Jiao Tong University, 2016.

 9. Luyan Liu. "Deep Canonical Correlation Analysis Based Feature Selection for Computer Aided Diagnosis of Parkinson’s Disease." 第四届上海交通大学医—(理)工交叉研究生学术论坛, 2015. (Abstract and oral presentation)
 10. Qin Liu. "Multi-Atlas Context Forests for Knee MR Image Segmentation." 第四届上海交通大学医—(理)工交叉研究生学术论坛, 2015. (Abstract and oral presentation)
 11. Guorong Wu, Minjeong Kim, Qian Wang, and Dinggang Shen. "S-HAMMER: Hierarchical Attribute-Guided Symmetric Diffeomorphic Registration." OHBM 18th Annual Meeting, 2012. (Abstract)
 12. Guorong Wu#, Hongjun Jia#, Qian Wang#, Feng Shi, Pew-Thian Yap, and Dinggang Shen. "Emergence of Groupwise Registration in MR Brain Study." Biosignal Processing: Principles and Practices (2012). (#Equally contributing to this work)